top of page

Get the medical background on COVID-19

What you can do to protect yourself and when might you need medical attention

How COVID-19 has affected the Hmong community

Find the latest scientific and political updates on the COVID-19 situation

Answers to the most frequently asked questions relevant to the Hmong community

Information and links to helpful community resources

Public Service Announcements: July 2021

Key Points

 1. COVID-19 is spread by droplets via cough, group gatherings, or contaminated surfaces

  1. Kab mob COVID-19 kis los ntawm qaub ncaug thaum hnoos, sib sau ua pab pawg, los sis kov tau tej yam kom muaj kab mob sib kis​

 2. COVID-19 can be prevented by wearing masks, social distancing, avoiding crowds, covering coughs/sneezes, and vaccination

  1. Koj tiv thaiv tau kab mob COVID-19 los ntawm kev npog qhov ncauj qhov ntswg, pos qhov ncauj qhov ntswg thaum yu hnoos los txam, tsis txhob sib ntsauv ua pab pawg, thiab txhaj tshuaj tiv thaiv

Key Points

 1. You can still get COVID-19 even after getting vaccinated 

  1. ​Txawm koj txhaj tshuaj tiv thaiv tas lawm los, koj tseem kis tau kab mob COVID-19

 2. You can have the same symptoms of COVID-19 with re-infection such as fever, cough, sore throat, shortness of breath, weakness etc

  1. Yog koj rov qab kis tau kab mob COVID-19 dua, Koj yeem muaj tau cov tsos mob xws li ua npaws, hnoos, mob caj pas, ua tsis, taus pa, thiab qaug zog

 3. Get tested if you are having symptoms of COVID-19 because you can still spread it to others

  1. Mus kuaj koj tus kheej Yog koj muaj cov tsos kab mob COVID-19 vim tias koj tseem kis nws mus tua rau lwm tus​

 4. Continue to wear masks, social distance, and follow guidelines to protect yourself and others in public places

  1. Txuas ntxiv mus, rau siab npog qhov ncauj qhov ntswg, nyob sib nrug deb, thiab ua raws cov lus qhia los tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus neeg

Key Points

How Covid-19 vaccines were developed so quickly:

 1. There are a variety of coronaviruses that scientists have been studying. COVID-19 is just a new one.

  1. Muaj ntau hom kab mob coronavirus cov kws tshawb fawb tau kawm txog. COVID-19 tsuas yog ib hom kab mob tshiab.​

 2. Advanced technology helped gather important information quickly.

  1. Cov kws tshawb fawb muaj ntua yam khoom siv pab lawv kawm txog cov kab mob coronavirus ceev heev lawv thiaj ua tau cov tusauj tiv taiv sai li sai tau rau peej xeem.​

 3. Having a large amount of funds helped the vaccines to be developed, tested, and produced.

  1. Muaj nyiaj ntau heev maub pab cov kws tshawb fawb ua cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.​

Key Points

 1. Benefits of Vaccinating a community can: Stop disease spread and Keep you, your family, and your community safe and healthy.

  1. Yog tag nros zej zog txaj tshuaj tiv thaiv, kab mob yuav tsis sib kis yoj yim, zej zog yuav noj qab nyob zoo li qaub ​

 2. The COVID-19 vaccine does not contain eggs, pork products, gelatin, latex, or preservatives.

  1. Cov Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsis muaj qes, kom nqaij npua, yas, thiab tshuaj preservative nyob hauv​

 3. Basics include:

  1. Lipids – fat coating to protect the genetic material (instructions) 

  2. Sugars – to prevent the solution and fats from bunching up 

  3. Buffers – to reduce the irritation of the liquid (pH) and keep the solution stable

 4. After receiving a COVID-19 Vaccine, side effects can be mild, short-term or hardly noticeable, will usually begin within 24 to 36 hours after vaccination, and go away after one to two days. Side effects are mild compared to having COVID-19 disease. 

  1. Thaum txaj tshuaj tiv thaiv tas, cov mob tshwm sim tuaj yeem ua rau neeg mob me me, cov mob tom qab yuav pib 24 rau 36 xuab moo, yog mob ces yuav mob 1 rau 2 hnub ces cov mob mam ploj mus, cov mob ntawm cov tshuaj tiv thaiv tsis sab npaum thaum kis tau kab mob COVID-19

 5. Side effects can include pain, swelling, or redness where the shot was given; having headaches; feeling achy; tiredness; and low-grade fevers.

  1. Cov mob tom qab yog mob, los sis liab ntawm qhov chaw txaj tshuaj, mob taub hau, mob ib ces, nkees nkees los ua npaws me me

 6. If someone has a severe reaction after they leave the place where they got the vaccination, they should contact their health care provider, call 911, or go to the nearest hospital.

  1. Yog tias leej twg muaj mob hnyav tom qab lawv tawm ntawm qhov chaw txhaj tshuaj, yua tsum hu thaj maum, hu 911, los sis mus tom lub tsev kho mob zes tshaj plaws 

Key Points

 1. Anyone ages of 12 years or older are eligible to get the COVID-19 vaccine in Minnesota​

  1. Cov tshuaj tiv thaiv muaj rau txhua tus neeg hnub nyoog 12 xyoos rau sauv​

 2. You can get the COVID vaccine through your primary care clinic, local drugstore pharmacies, community centers, or Minnesota COVID Vaccine Connector​

  1. Cov chaw muaj tshuaj tiv thaiv yog tom thaj mom, tab laj muab tshuaj, los saib hauv internet - Minnesota COVID Vaccine Connector

 3. The four Step Process of Getting the COVID Vaccine: ​​​​

  1. Arrive 10 minutes early to your appointment

  2. Make an appointment with your chosen facility

  3. Schedule your second dose appointment. If you got the one dose only, you will not need to come back

  4. Get the vaccine and wait 15-20 minutes after

 4. Ua ntej koj tau txhaj tshuaj, koj yuav tsu:

  1. Teem appointment rog cov chaw txaj tshuaj​

  2. Mus kom txog qhov chaw txaj tsuaj ua ntej 10 na thi

  3. Txhaj tshuaj tas ces tos 15.- 20 na thi

  4. Teem appointment txhaj koob tshuaj thib 2 yog koj txhaj cov tshuaj 2 koob

Key Points

 1. There are four types of concerning variants in the U.S. today: Delta, Alpha, Gamma, Beta. 

  1. Muaj 4 hom kab mob coronavirus nyob hauv teb chaw mes kas tam sim nos hu Delta, Alpha, Gamma, Beta

 2. The most contagious strain is the Delta variant.

  1. Hom kis yom yim plaws yog Delta​

 3. The best way to protect yourself from COVID-19 and these variant strains is to get vaccinated, wear a mask, physical distance, and practice thorough hand washing hygiene.

  1. Koj tiv thaiv tau kab mob COVID-19 los ntawv kev npog qhov ncauj qhov ntswg, pos qhov ncauj qhov ntswg thaum yu hnoos los txam, tsis txhob sib ntsauv ua pab pawg, ntxuav tes huv huv, thiab txhaj tshuaj tiv thaiv

bottom of page