top of page

Koj tuaj yeem ua dab tsi los tiv thaiv koj tus kheej thiab thaum twg koj xav tau kev kho mob

Kawm paub txog tus mob COVID-19

Cov tshiab tawm hais txog cov tshawb fawb thiab nom tswv cov lus

COVID-19 tau cuam tshuam rau zej zog Hmoob li cas

Kev pab ntau ntxiv rau zej zog

Cov lus teb rau cov lus uas nquag nug tshaj

FAQ's

HHCPC CORT FAQ sheet for COVID-19 - Website: Cov lus nquag nug los ntawm Zej Zog Hmoob

 

Q1. Kuv ua tau dabtsi los pab tiv thaiv kuv tsev neeg ntawm COVID-19?

 

A: Peb pom zoo kom ua raws lub Center for Disease Control and Prevention cov lus qhia txog kev tiv thaiv kom txhob kis tau tus kabmob. Qhov no txhais tias xyaum ntxuav tes kom zoo, npog qhovncauj thaum hnoos lossis txham, nyob tsev (thiab looj lub npog qhovncauj) thaum muaj mob, nyob nrug li 6 taw deb ntawm lwm tus neeg sab nraum yus lub tsev, thiab ntxuav tej chaw hauv lub tsev uas nquag kov raug.

 

Q2. Leejtwg muaj feem kis tau tshaj?

 

A: Raws li cov ntaub ntawv uas muaj nyob rau lub sijhawm tamsim no, cov uas muaj feem siab raug mob loj los ntawm COVID-19 muaj xws li:

 • Cov tib neeg laus tshaj 65 xyoos

 • Cov tib neeg uas nyob cov tsev laus lossis tsev tu neeg uas nyob mus ntev

 • Cov pojniam uas tsis tabseeb

 • Cov tib neeg uas muaj cov mob phomsij

  • Mob ntsws mus ntev

  • Mob hawb pob hom me txog hom loj

  • Mob plawv

  • Lub cev tiv thaiv tsis tau kabmob zoo

   • Mob cancer

   • Haus luam yeeb

   • Hloov kua hlwb txha lossis ib yam hauv nruab nrog

   • Tswj HIV lossis AIDS tsis zoo

   • Lub cev kev tiv thaiv kabmob tsis muaj zog vim kev siv tshuaj mus ntev xws li hom corticosteroids

  • Txhua tus tib neeg, tsis hais pestsawg xyoo, uas cov rog hauv lub cev (BMI) ntsuas siab tshaj 40

  • Mob Ntshav Qabzib

  • Kabmob raum ua haujlwm tsis zoo

  • Kabmob rau daim siab

 

Q3. Kuv yuavtsum nyob hauv lub tsev ntev npaum licas yog tias kuv muaj mob?

 

A: Yog koj muaj cov tsos mob xws li kub, hnoos, mob ntshiv nqaij, mob qa, thiab mob taubhau, koj yuavtsum nyob tsev kom tsawg kawg yog 7 hnub, thiab tom qab 3 hnub uas tsis kub lawm thaum uas tsis noj tshuaj los pab. Yog tias koj muaj mob raws tej hom uas phomsij li ntawm no: “Ua tsis taus pa, mob hauvsiab tsis tu ncua lossis hnyav hauvsiab, tsis feebmeej lossis tsim tsis taus, thiab dincauj lossis ntsejmuag xiav” ces mus nrhiav kev pab kho mob tamsim uas yog hu rau koj lub chaw kuaj mob lossis tus kws kho mob.

 

Q4: Puas yog muaj kev yuam kaw txhua yam hauv MN?

 

A: Governor Tim Walz tau tso tawm ib tsab cai tswj Nyob Tsev uas pib thaum 11:59 tsaus ntuj hnub Friday, Lub Peb Hlis Tim 27 thiab xaus rau thaum 5:00 tsaus ntuj hnub Friday, Lub Plaub Hlis Tim 10 “txwv kev ua ub no thiab tsuas pub ua tej yam uas yuavtsum ua xwb thiab xyaum nyob sib nrug txhua lub sijhawm”. Txoj kev txwv kev ua ub no xws li kaw cov lab noj mov uas zaum tau sab hauv, cov tsev haus dej caw thiab lwm cov chaw uas tsis yuavtsum qhib, yuav pab tiv thaiv tau kev sib kis tus COVID-19 hauv MN. Muaj kev pom zoo tias kom tib neeg yuavtsum yeem ua raws tsab cai no.

Nyob rau Lub Tsib Hlis Tim 3, Governor Walz tau ntxiv sijhawm rau tsab cai tswj Nyob Tsev mus kom txog Lub Tsib Hlis Tim 18, 2020. Muaj ntaub ntawv qhia ntxiv txog tsab cai tswj Nyob Tsev rau ntawm no: (Hmong translation) (English) 

 

Q5. Kuv ua tau dabtsi rau lub caij muaj Tsab Cai Tswj Nyob Tsev?

 

A: Txhua tus yeej tseem ua tau tej yam uas niaj hnub ua hauv lub tsev thiab ib ncig ze ntawm tsev. Tib neeg kuj tawm tau ntawm lub tsev mus nqa khoom tom chaw haujlwm, yuav zaub mov, nqa tshuaj, mus haujlwm yog tias lub chaw haujlwm yog hom yuavtsum muaj, sam roj, taug kev ncig ze tsev, mus ntsib kws kho mob thaum teem tau caij thiab tsiv tsev mus rau tsev tshiab tau. Cov tsev neeg yeej tseem ua tau tej yam no nrog kev ceevfaj: hu plig, ua neeb, mus rau ntees tuag/tsev teev ntuj, saib chaw zais qauv, thiab mus pab tu neeg (PCA, tu vaj tse thiab zov menyuam).

Lwm yam koj ua tau rau lub sijhawm muaj Tsab Cai Nyob Tsev qhia ntxaws rau ntawm no

: https://mn.gov/governor/assets/Exempted%20Activities%20Clarifications_tcm1055-425421.pdf 

 

Q6. Kev ceevfaj zoo licas rau thaum muaj kev sib ntsauv rau tej yam xws li ntees tuag thiab kev zais qauv, mus tsev teev ntuj, ua koobtsheej thiab koomtxoos rau kev teev dabqhuas (ua neeb/hu plig)?

 

A: Kev ua lossis mus koom ib lub koomtxoos nrog kev ceevfaj yog ib yam yuavtsum muaj kom tiv thaiv tau thiab ua kom qeeb hais txog qhov yuav sib kis COVID-19. Raws li CDC cov kev pom zoo, tej kev sib ntsauv uas neeg coob tshaj 250 leej nyob rau cov chaw uas tau muaj kev sib kis kabmob yuav tau muab ncua cia lossis tshem tawm. MN pom zoo tias tsis pub sib ntsauv coob tshaj 50 leej thiab rau cov tib neeg uas muaj feem siab kis kabmob, cov kev sib ntsauv no yuav coob tshaj ces yog 10 leej neeg nrog rau kev xyaum nyob sib nrug (6 taw sib nrug deb ntawm cov tib neeg). 

Q7. Kuv puas tseem mus tau rau kuv cov sijhawm teem mus kuaj mob lossis kuaj hniav?

 

A: Tau, kav tsij mus raws li qhov qub rau koj cov sijhawm uas teem yog hais tias koj cov chaw kuaj mob thiab chaw kuaj hniav tseem khiav haujlwm. Hu xovtooj mus ua ntej kom paub meej tias koj cov chaw kuaj ntawd tseem yeej teem sijhawm lossis seb lawv tsuas txais cov tib neeg uas muaj mob phomsij rau lub sijhawm no xwb.

 

Q8. Cov chaw twg tseem qhib?

 

A: Lub sijhawm muaj tsab cai tswj Nyob Tsev, txhua qhov chaw uas yuavtsum muaj xws li cov tuam txhab tso nyiaj lub qhovrai uas tsav tsheb mus tso nyiaj, cov khw muag zaub mov, khw muag khoom siv, khw muag dej chaw, chaw sam roj, chaw xa ntaub ntawv, chaw nqa tshuaj, tsev kuaj mob, tsev kho mob, chaw mus nkaum, chaw mus nqa zaub mov thiab cov chaw uas tau pom tias tseemceeb heev yeej tseem qhib. Yog koj tsis paub tseeb, nws zoo heev yog tias koj hu mus kuaj ua ntej seb qhov chaw ntawd puas tseem qhib tso.

 

Q9: Vim li cas cov lab noj mov ho kaw?

 

A: Tsis yog txhua lub lab noj mov kaw. Tiamsis, feem ntau ntawm cov lab noj mov uas muaj chaw zaum sab hauv yeej kaw kom tsis txhob sib kis tau tus kabmob COVID-19. Koj tseem mus yuav tau zaub mov ntawm tej lub lab noj mov uas yog lawv xa tuaj, koj mus nqa, thiab/lossis tsav tsheb mus tos nqa ntawm kev.

Q10: Kuv yuav ua li cas txog kuv cov kev npaj mus ncig tebchaws uasi?

A: Yog ua tau ces tsis txhob ncig tebchaws rau tej yam uas tsis yuavtsum ua rau lub sijhawm no. Yog koj twb tau npaj rau kev ncig tebchaws hauv lub tebchaws no rau ob peb hlis tom ntej no lawm, muaj tej yam uas koj yuav tau saib txog seb koj puas yuavtsum tau hloov lub sijhawm lossis muab qhov kev npaj tau ntawd tshem tawm.

 

Q11. Kuv yuav nrhiav kev pab li cas yog tias hauv kuv lub tsev muaj kev sib ceg sib ntaus lossis kev raug tsim txom?

 

A: Yog tias koj lossis ib tug neeg koj hlub tabtom muaj kev phomsij rau txoj sia, hu rau 911 tamsim.

Yog koj nyob rau Hennepin County, koj qhia tau mus rau Hennepin County Domestic Abuse Cener Domestic Abuse Service Center Government Center, nyob ntawm 300 South Sixth Street Minneapolis, MN 55487 612-348-5073. Lub Vassab: www.mncourts.gov/district/4/?page=369   

Yog koj nyob rau Ramsey County, koj qhia tau mus rau Ramsey County Sexual Offense Services ntawm chaw nyob 1619 Dayton Ave. Saint Paul, MN 55104 Tus Xovtooj Haujlwm: 651-643-3022 24-teev tus xovtooj xwmtxheej ceev: 651-266-1000. Lub Vassab: : www.co.ramsey.mn.us/ph/hs/sos.htm 

 

Cov neeg raug tsim txom thiab cov uas yeej kev tsim txom los lawm uas yuavtsum tau kev txhawb kuj tiv tauj tau Minnesota DayOne Hotline ntawm tus xovtooj 1-866-223-1111 lossis ntaus ntawv mus rau 612-399-9995.

 

Q12. Kuv yuav ua li cas thiaj li qhia tau txog kev ua phem ntxub ntxaug uas cuam tshuam rau COVID-19?

 

A: Txhua hom kev ua phem ntxub ntxaug yog tshwmsim los ntawm kev xav phem rau lwm tus thiab muaj nrog rau txoj kev coj uas ciav lwm tus (xws li ntxub/tsis nyiam lossis xav phem txog tib neeg uas tuaj lwm cov tebchaws tuaj) uas muaj feem tsim tau kev phomsij rau tib neeg txoj sia.

 

Yog koj ntseeg tau tias tau muaj lwm tus ciav phem rau koj vim COVID-19, koj qhia tau mus rau Minnesota Department of Human Rights ntawm tus xovtooj 651-539-113 lossis 1-800-657-3704. Koj kuj qhia tau txog txhua hom kev ciav phem mus rau tus email ntawm info.mdhr@state.mn.us lossis lub vassab http://bit.ly/mdhrintake.  Tiv tauj rau koj lub chaw tub ceevxwm rau txhua hom kev tshwmsim uas tsis yog xwmtxheej ceev ntawm 651-291-1111.

Q13: Kuv pom tias tus nqi ntawm tej yam khoom cia li nce lawm xws li txhuv, mij fawm, thiab lwm yam uas muaj muag. Qhov no puas yog tej yam uas yeej tshwmsim?

 

A: Kev nce nqi siab tshwmsim thaum tus neeg muag ntawd cia li muab ib yam khoom muag siab tshaj tus nqi uas yuavtsum muag raws tej khw. Qhov no kuj yog ib yam uas yuav tshwmsim rau lub sijhawm muaj kev kub ntxhov, thiab hauv MN kuj tsis muaj ib txoj cai txwv kev nce nqi siab. Tiamsis, pib Lub Peb Hlis Tim 21, 2020 thaum 5 teev tsaus ntuj, Governor Tim Walz tau sau npe rau ib tsab cai tswj uas txwv tsis pub nce nqi siab thiab cov neeg muag khoom li no yuav raug nplua los ntawm lub chaw lis dejnum rau kev cai lijchoj.

 

Yog tias koj pom muaj tej tug nqi nce siab txawv txav, koj qhia tau cov lus tsis haum siab txog qhov no mus rau www.ag.state.mn.us/office/complaint.asp ntawm lub chaw lis dejnum rau kev cai lijchoj. Cov neeg hauv Minnesota muaj feem qhia tau txog kev nce nqi siab no mus rau tus xovtooj 651-296-3353 (Hauv Nroog Ntxaib) lossis (800) 657-3787 (Sab Nraum Nroog Ntxaib) sijhawm 8:00 a.m. mus txog 4:30 p.m. Hnub Monday txog Friday.

 

Q14. Kuv yuavtsum paub dabtsi hais txog kev tiv thaiv cov neeg ua haujlwm thiab lawv cov cai uas lawv muaj, uas cuamtshuam nrog rau COVID-19?

 

A: Tseemfwv thiab lub xeev muaj cov cai uas tiv thaiv cov neeg ua haujlwm. Thov mus saib ntawm http://www.dli.mn.gov/sites/default/files/pdf/MN_worker_protections_related_to_COVID_19.pdf yog tias koj xav tau ntaub ntawv ntxiv txog kev tiv thaiv cov neeg ua haujlwm thiab cov cai uas lawv muaj, uas cuamtshuam nrog rau COVID-19, xws li:

 • So haujlwm vim muaj mob

 • Tsab Cai Family Medical Leave Act (FMLA)

 • Tsab Cai Federal Families First Corona Response Act (FFCRA)

 • Tib neeg cov vajhuam rau cov neeg uas muaj kev tu ncua (disable) lossis muaj cov tsos mob ua npaws

 • Poob haujlwm

 • Kev tiv thaiv rau cov neeg ua haujlwm uas tau kis lossis tau nyob ze lwm tus uas muaj COVID-19

 • Nyiaj poob haujlwm

 • Nyiaj them zaum kawg ntawm haujlwm

 • Qhov hloov ntawm kev ua haujlwm

 • Cov sijhawm ua haujlwm; sijhawm raug them

 • Kev noj qab haus huv thiab kev nyabxeeb ntawm chaw haujlwm

 • Cov lus qhia txog kev noj qab haus huv thiab kev nyabxeeb uas txhawj txog tom chaw haujlwm

 • Cov cai uas muaj hais txog kev tsis yeem ua haujlwm

 

Q15. Kuv poob haujlwm lawm lossis kuv cov sijhawm ua haujlwm tau raug txo vim kev kub ntxhov ntawm qhov COVID-19. Kuv yuav ua li cas them kuv cov nuj nqis?

 

A: Yog tias koj lossis lwm tus uas koj paub tau poob haujlwm lossis cov sijhawm ua haujlwm tau raug txo lawm vim kev kaw, ib ntus, ntawm cov lab noj mov, chaw haus dej caw thiab cov lagluam uas tsis yuavtsum muaj, koj muaj feem cuv npe rau nyiaj poob haujlwm raws li tsab cai Executive Order 20-05 uas sau npe los ntawm Governor Tim Walz rau Lub Peb Hlis Tim 13, 2020. Txhua yam ntxiv ntawm kev txhawj txog nyiaj txiag yuavtsum tau tham ncaj nraim mus rau lub chaw uas xa cov nqi ntawd tuaj rau koj. Peb pom zoo kom koj hu xovtooj mus rau cov chaw ntawd yog tias lawv muaj kev pab rau COVID-19 rau cov neeg uas muaj kev nyuaj siab txog nyiaj txiag.

 

Q16. Kuv yuav ua li cas yog tias kuv tsis muaj evsaslas kho mob los ntawm kuv lub chaw haujlwm lawm vim kev kub ntxhov ntawm COVID-19?

 

A: Yog tias koj lossis lwm tus uas koj paub tsis muaj evsaslas kho mob ntxiv lawm vim kev kub ntxhov ntawm COVID-19, lawv yuav cuv npe tau rau evsaslas kho mob ntawm MNSure lub sijhawm uas qhib rau tib neeg tuaj cuv npe tshwjxeeb uas pib Lub Peb Hlis Tim 23 mus txog Lub Plaub Hlis Tim 21, 2020.

 

Q17. Kuv yuav nrhiav qhovtwg thiaj li tau ntaub ntawv ntxiv uas qhia tseeb txog COVID-19?

A: Koj yuav nrhiav tau ntaub ntawv ntxiv uas qhia tseeb txog COVID-19 ntawm CDC lus vassab ntawmhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html thiab Minnesota Department of Health lub vassabhttps://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html

 

Q18. Kuv yuav muab tau kev txhawb nqa li cas rau tej phoojywg thiab tsev neeg uas muaj kev ntxhov siab los ntawm kev ploj tuag vim COVID-19?

A: Nws yog ib qho nyuab heev thaum muaj kev ploj tuag ntawm ib tug uas yus hlub vim COVID-19. Kavtsij muab kev txhawb nqa rau tej phoojywg thiab tsev neeg raws li koj ib txwm muab dhau los uas yog tiv tauj lawv ntawm xovtooj, hu xovtooj kom pom thiab tham tau nrog lawv, ntaus ntawv hauv lub vassab, xa email, nyob sib nrug thiab yuav paj xa mus rau lawv (yog tias muaj cai ua tau). Nug tsev neeg uas raug kev nyuaj siab ntawd seb lawv puas tos txais qhua thiab seb lawv nyiam kom ua li cas thiaj pab txhawb tau lawv.

bottom of page