SARS-CoV-2 alpha.png
SARS-CoV-2 alpha.png
SARS-CoV-2 alpha.png

Nov yog cov yeeb yaj kiab tham txog yam peb paub ntawm tus kab mob COVID-19:

Koj tuaj yeem ua dab tsi los tiv thaiv koj tus kheej thiab thaum twg koj xav tau kev kho mob

Kawm paub txog tus mob COVID-19

Cov tshiab tawm hais txog cov tshawb fawb thiab nom tswv cov lus

COVID-19 tau cuam tshuam rau zej zog Hmoob li cas

Kev pab ntau ntxiv rau zej zog

Cov lus teb rau cov lus uas nquag nug tshaj