top of page
image1_transparentBG@300x.png

Nyob Zoo

Hmoob cov kws ua hauj lwm rau lub koom haum noj qab haus huv (The Hmong Healthcare Professional Coalition) qhib tau lub (central Hub) chaw qhia txog kab mob COVID19 thiab qhia txog hais tias tub kab mob no yuav los paug rau ib tsoom Hmoob sawv li cas. Peb ntau yam ntaub ntawv qhia txog kev tiv thaiv kab mob los ntawm (CDC and MDH) koom haum kho kab mob thiab tiv thaib kab mob, peb tseem yuav muab cov ntaub ntawv qhia kab mob no hais ua lus Hmoob thiab English.


Txuas ntxiv rau lub WEBSITE no, peb tseem yuav hu thiab coj tsoom peb xeem sawv tuaj sib koom, tuaj sib pab thiab tuaj sib qhia.

Vam tias cov ntau ntawv no yuav pab tau koj thiab koj yuav muab siv pab koj tus kheej nrog rau tsoom neeg zej zog sawv daws. Peb yuav tau sib pab koom tes tiv thaiv tus kab mob COVID19 kom tsis txhob kis ntxiv lawm thiab txhob muaj puas tsuaj ntxiv lawm.

*The latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox is needed for proper display

Koj tuaj yeem ua dab tsi los tiv thaiv koj tus kheej thiab thaum twg koj xav tau kev kho mob

Kawm paub txog tus mob COVID-19

Cov tshiab tawm hais txog cov tshawb fawb thiab nom tswv cov lus

COVID-19 tau cuam tshuam rau zej zog Hmoob li cas

Kev pab ntau ntxiv rau zej zog

Cov lus teb rau cov lus uas nquag nug tshaj

XOV TWM 

Mental Health

Important News

Stay tuned for more information about community testing sites.

Click here for more information

bottom of page