top of page

Koj tuaj yeem ua dab tsi los tiv thaiv koj tus kheej thiab thaum twg koj xav tau kev kho mob

Kawm paub txog tus mob COVID-19

Cov tshiab tawm hais txog cov tshawb fawb thiab nom tswv cov lus

COVID-19 tau cuam tshuam rau zej zog Hmoob li cas

Kev pab ntau ntxiv rau zej zog

Cov lus teb rau cov lus uas nquag nug tshaj

bottom of page